Sara Brander Skovsted forfølger en interkulturel kompetence som en del af kulturforståelsen

Det globaliserede, flerkulturelle samfund er forståelsesgrundlaget for opgavens diskussion af historieundervisningens interkulturelle potentialer.

Sara Brander Skovsted analyserer og diskuterer et emne, som ofte ses i sprog-bacheloropgaver men sjældnere i historiebacheloropgaver. Problemformuleringen er:

Hvilke didaktiske udfordringer står man som historielærer overfor, når intentionen er at styrke elevernes kulturforståelse og interkulturelle kompetencer med udgangspunkt i et flerkulturelt dannelsesideal?

Saras BA-opgave