Mads Kieler søger sammenhænge mellem det lokalhistoriske og det meningsfulde

Hvis der er udfor-dringer i historiefaget med hensyn til, at undervisningen skal være mere vedkom-mende og menings-fuld for eleverne, hvad kan man så opnå ved at tænke elevernes livsverden i lokal-området ind i under-visningen? Det er en del af diskussionen hos Mads Kieler i sommeren 2021.

 

Ved Københavns Professionshøjskole udarbejder Mads Kieler denne bacheloropgave, som eftertænksomt forsøger at komme bagom en ‘rodløs historiedidaktik’. Er der veje at gå? 

Selve problemformuleringen hedder:
Hvordan kan undervisning i lokalhistorie skabe en større historiebevidsthed blandt elever? Og hvordan kan fokus i historieundervisningen på historiebevidsthed og elevens egen livsverden bidrage til, at elever finder undervisningen mere meningsfuld?

Se Mads Kielers bacheloropgave.