Andreas Fey går målrettet efter en kvalificering af ‘historisk tænkning’ hos eleverne i praksis

Det er især to områder af historisk tænkning, som Andreas interes-serer sig for i sin bacheloropgave: Dels det historiske perspektiv som sådan, og dels ‘historisk betydnings-fuldhed’. Bliver disse perspektiver udviklet tilstrækkeligt i skolens historieundervisning? Hvad kan der i givet fald gøres?

Andreas går reelt tæt på eleverne i den empiriske del af sit projekt, for – teoretisk velfunderet – ønsker han at få sit arbejde så praksisgjort som muligt. Derfor ser problemformuleringen ud, som den gør:

Hvordan tænker elever historisk når de skal organisere større mængder af førsteordensviden over et langt tidsforløb til overordnede historiske fremstillinger og hvad illustrerer denne tænkning ved historiefaget i grundskolens praksis?

Her er Andreas’ bacheloropgave.