Søren Rasmussen med BA som årets første bidrag i bachelorkonkurrencen

Hvordan ser historiegrundbøger i de skandinaviske lande på udfordringerne i 1940'erne?


Så tager HistorieWeb.dk igen fat på sæsonen for årets bedste historiebachelor.

Her er konkurrencens første bidrag. Det er lærerstuderende Søren Rasmussen fra Læreruddannelsen Holbæk under University College Sjælland, der bidrager. Han har indsendt BA-opgaven "Medier i historieundervisningen", som via en analyse af historiebogssystemer i de skandinaviske lande, ser nærmere på historiebrugen i en national sammenhæng. Det er tiden 1940-45, det handler om.

Både lærebøger og film i de respektive lande er i fokus i Søren Rasmussens komparative analyse.
Eventuelle kommentarer til opgaven kan du fremsætte neden for.
Bacheloropgaven “Medier i historieundervisningen”

Hjertelig tillykke til Sarah Steen Andersen – første bachelorvinder på HistorieWeb.dk

For første gang har HistorieWeb.dk og Gyldendal uddelt prisen “HistorieWebbens Årsbachelor”.


HistorieWeb.dk har for første gang i samarbejde med forlaget Gyldendal uddelt "HistorieWebbens Årsbachelor – for lærerstuderende".

Prisen gik til lærer Sarah Steen Andersen fra Svendborg for hendes spændende bacheloropgave om mulige æstetiske læreprocesser i historieundervisningen. Fik du ikke læst bacheloropgaven i første omgang, er chancen her igen.

Pressemeddelelsen om prisoverrækkelsen, som fandt sted i Gyldendals forlagshus i København, er der linket til ovenstående. Fagbladet FOLKESKOLEN har fyldigt omtalt begivenheden.

Hjertelig tillykke til Sarah Steen Andersen!

Eventuelle kommentarer nederst på siden.
Pressemeddelelsen om Sarah Steen Andersen som vinder af “HistorieWebbens Årsbachelor”

Sarah Andersen efterlyser æstetiske læreprocesser i historieundervisningen

Bacheloropgave fra Skårup Seminarium argumenterer grundigt for de æstetiske læreprocesser.


Sarah Steen Andersen fik med denne BA-opgave klart sin bachelortitel hjem på Skårup Seminarium i sommeren 2009. En gennemarbejdet opgave. Og interessant læsning.

Selve problemformuleringen er enkel, selvom den lægger op til komplekse diskussioner: "Hvorledes kan den æstetiske læreproces i historieundervisning udvikle historiebevidsthed hos eleverne og bidrage til deres dannelse?"
Opgaven har en empirisk baseret og teoretisk diskuterende første del, mens anden del knytter linjerne sammen – blandt andet i en diskussion af et konkret undervisningsforløb.

BA-opgaven kan kommenteres her på HistorieWeb.dk direkte neden for:

Sarah Steen Andersens Bacheloropgave

Kontrafaktisk metode. Hvad kan den bruges til, spørger Anna-Lena Lilliestam

Svensk undervisningsforsøg, som forsker beskriver og teoretiserer over.


Fra en netop gennemført nordisk konference om fagdidaktik – NOFA 2 i Middelfart, maj måned 2009 – bringer HistorieWeb.dk et af konferencens historiedidaktiske papers, nemlig Anna-Lena Lilliestams bidrag om kontrakfaktisk metode i historieundervisningen.

I en gymnasieklasse forsøger man at finde ud af, hvad den kontrafaktiske tilgang læringsmæssigt kan udvikle – og i det hele taget bidrage med – i forhold til elevernes strukturindsigt og aktørindsigt.

Anna-Lena Lilliestam er gymnasielærer på halvtid og ellers doktorand (forskerstilling) ved forskerskolen CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, ved Göteborg Universitet.

Giv nedenfor din kommentar til Anna-Lena Lilliestams artikel.
Anna-Lena Lilliestams paper “Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod”.

David Demais-Behrens diskuterer historiebevidsthed versus historiekanon

Bacheloropgave cirkler om baggrunden for historiekanonen og stiller begreberne op overfor hinanden.


HistorieWeb.dk kan igen bringe en interessant, overblikspræget bacheloropgave.
David Demais-Behrens er 4.årsstuderende ved Læreruddannelsen Zahle og har overstået sin BA-eksamen med afhandlingen her.

Under titlen Historiebevidsthed eller Historiekanon? sættes den kommende historiekanon ind i et samfundsmæssigt og skolepolitisk perspektiv.
Selve problemformuleringen er: "Hvorfor har vi fra det kommende skoleår fået en Historiekanon i folkeskolen? Og hvilke konsekvenser kan den og de øvrige ændringer i Fælles Mål II tænkes at få for undervisningen i historiefaget?"

Giv din kommentar nedenfor!

BA-opgave fra David Demais-Behrens

Dialogisk undervisning i historie? – spørger Tommy Mosegaard

Spændende Bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle.


"Hvordan kan jeg, gennem mit arbejde som lærer facilitere en historieundervisning, der fordrer dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?
I hvilket omfang tillader Fælles Mål II og skolens rammer en dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?"

Dette er Tommy Mosegaard Christiansens interessante problemformulering i hans BA-opgave i historie – med eksamen i januar 2009.

Efter at have læst bogen Det Flerstemmige Klasserum, som på lærerseminariet gang på gang er blevet rost til skyerne, blev jeg interesseret i at undersøge, om denne teori er endnu et idealistisk bud på en fremragende undervisning – eller om den i praksis kan lade sig gøre, siger Tommy M. Christiansen.
Dette er det væsentligste udgangspunkt i opgaven.
BA-opgaven om dialogisk historieundervisning

Martin Thorbjørn Knudsen: Spillefilm i historieundervisningen

Bacheloropgave om brugen af spillefilm i den daglige undervisning


HistorieWeb.dk bringer med jævne mellemrum Bacheloropgaver fra lærerseminariernes historieundervisning, – opgaver, hvor de fagdidaktiske perspektiver spiller flot sammen med pædagogiske-psykologiske perspektiver.

Her stiller studerende Martin Thorbjørn Knudsen – Læreruddannelsen Zahle – sin fine BA-opgave til rådighed. Han forfølger problemformuleringen:

Hvad er historiebevidsthed; i hvilken udstrækning har dette begreb betydning for skolens dannelsesmæssige opgave, og hvordan kan man kvalificere brugen af historiske spillefilm i historieundervisningen, så de kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed?

BA-opgaven er fra januareksamen i 2009.

BA-opgaven: Historiebevidsthed og historiske spillefilm

Fagets udvikling. BA af Morten Halmø Petersen, KDAS.

BA fra Københavns Dag- & Aftenseminarium


Bacheloropgaven har titlen "Nutidens historiefag i folkeskolen i forhold til fagets generelle udvikling". Det er en opgave, som – i sammenhæng med den mundtlige præstation – fik topkarakter i maj måned 2008.

Her er mulighed for at få et fint, kortfattet overblik over historiefagets udvikling fra og med1900-tallets sidste halvdel til i dag, hvor den aktuelle diskussion om historiebevidsthed kobles ind. Masser af basisstof eller 'rugbrødsstof' på en tilgængelig måde. Grundigt og målrettet.
Mortens bacheloropgave som wordfil

Narrativ historie. BA af Sara Del Priore. Vordingborg.

En bacheloropgave til HistorieWeb.dk


Sara Del Priore er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium.

Hendes bachelorprojekt er en analyse af tv-serien Matador som eksempel på narrativ historiefortælling. Både en materielhistorisk-, en strukturhistorisk-, en begivenhedshistorisk og en mentalitetshistorisk dimension omtales i opgaven, som også rummer en kritisk vurdering af den narrative historieformidling som sådan.

BA-opgaven giver også et bud på rammerne for anvendelsen af det narrative element i historieundervisningen.

Opgaven blev positivt bedømt og bestået i januar måned 2008.

Saras BA-opgave

Historiebevidsthed & dannelse. BA af Jan Vennevold. Vordingborg.

Ny – og bestået – bacheloropgave i historie


Jan Vennevold, som er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium, skriver i sin bacheloropgave om historiebevidsthed og dannelse i et folkeskoleperspektiv.

Overordnet set handler projektet om historiebevidsthedens betydning for dannelsesaspektet i historieundervisningen, hvilket opgaven slutter med en direkte diskussion af. Undervejs foretager Jan Vennevold blandt andet en samfundsanalytisk perspektivering af dannelsessynet i skoleloven og af historiefagets formål.

Indførelsen af og den senere afskaffelse af historiebevidsthedsparadigmet får en selvstændig behandling.

BA-opgaven blev positivt bedømt og betsået i januar måned 2008.

Hent dokument